ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης

Ταχύτητα στην επίλυση της διαφοράς

Η διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης εξαρτάται από το είδος και την πολυπλοκότητα της διαφοράς που απασχολεί τα μέρη, καθώς και από τη δική τους βούληση, σε κάθε δε περίπτωση για την επίλυση μιας διαφοράς απαιτείται πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι για την έκδοση από το δικαστήριο αποφάσεως για την ίδια υπόθεση.

Ενδεικτικά μιλώντας μπορούμε να πούμε ότι η επίλυση μιας εμπορικής διαφοράς, όπως προκύπτει από την πρακτική της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παραπέμπει σε διαδικασία με μέσο όρο διάρκειας 8 ωρών περίπου, ακόμα και εντός της ίδιας ημέρας.

Η διαμεσολάβηση αναγνωρίζεται διεθνώς από τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας ως ένα από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς επίλυσης εμπορικών και επιχειρηματικών διαφορών κυρίως λόγω της εξοικονόμησης χρόνου και δαπανών αλλά και επειδή εφόσον επιτευχθεί συμφωνία καθίσταται εφικτό να διατηρηθεί και η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών καθώς μέσα από την διαδικασία αυτή επανακαθορίζεται η σχέση τους και επικρατεί στο τέλος ένα αίσθημα εκατέρωθεν ικανοποίησης, αφού η συμφωνία είναι κοινά αποδεκτή και όχι αποτέλεσμα κρίσης ενός τρίτου προσώπου (δικαστή,  διαιτητή  κ.λ.π).

Μείωση εξόδων

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι πιο συμφέρουσα οικονομικά από ένα μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα καθώς λόγω της σύντμησης του χρόνου επίλυσης της διαφοράς, υπάρχει μείωση των πάσης φύσεως δικαστικών εξόδων και αμοιβών, συμπεριλαμβανομένου και τους κόστους από την ενασχόληση των ίδιων των διαδίκων (σε μια δικαστική διαδικασία υπάρχουν συχνά πολλές χαμένες εργατοώρες για δίκες που αναβάλλονται ή ματαιώνονται).

Στην διαμεσολάβηση το κόστος είναι ελεγχόμενο γιατί συμφωνείται εκ των προτέρων με το διαμεσολαβητή και βαρύνει και τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές κατ’ ισομοιρία.

Ευελιξία της διαδικασίας

Κατά την διαδικασία της διαμεσολάβησης τα μέρη δεν δεσμεύονται από τους δικονομικούς κανόνες που διέπουν μια δίκη έτσι ώστε μπορούν να εκφέρουν τις απόψεις και τις ενστάσεις  τους και να επικαλεσθούν αποδεικτικά στοιχεία και ισχυρισμούς, χωρίς να περιορίζονται από όρους παραδεκτού όπως προθεσμίες, έγγραφο τύπο κ.λ.π.