ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Τι είναι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)

Είναι ένα υποχρεωτικό στάδιο, μίας μόνο συνάντησης των μερών με τους δικηγόρους τους ενώπιον του διαμεσολαβητή, με σκοπό να εξετάσουν αν η συγκεκριμένη διαφορά τους μπορεί να επιλυθεί με διαμεσολάβηση.

Αυτή η συνάντηση ονομάζεται Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) και πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο έως τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο.

Αφορά : (α) υποθέσεις οικογενειακές (εκτός από διαζύγια, ακύρωση γάμου, διαφορές από τη σχέση γονέων και τέκνων κ.λ.π.) και (β) υποθέσεις που το αντικείμενο της διαφοράς τους ξεπερνά το ποσό των 30.000,00 ευρώ και αν δικάζονταν θα υπάγονταν στην Τακτική Διαδικασία του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία πρέπει να γίνει και όταν υπάρχει σε ιδιωτική έγγραφη συμφωνία των μερών ρήτρα διαμεσολάβησης, δηλαδή ένας όρος με τον οποίο τα μέρη συμφωνούν ότι αν προκύψει μεταξύ τους διαφορά, πριν απευθυνθούν στο δικαστήριο, θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους με διαμεσολάβηση.