ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ποιες διαφορές μπορούν να επιλυθούν με διαμεσολάβηση

Όλες οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς τους (άρθρο 3 παρ.1 του νόμου 4640/2019) και συμφωνήσουν να υπαχθούν στη διαδικασία αυτή.

Τέτοιες διαφορές είναι ενδεικτικά : οικογενειακές, προερχόμενες από σχέσεις οροφοκτησίας, εργατικές, αξιώσεις για ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητας, κληρονομικές, υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης, διαφορές μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και χρηστών, αγωγές χρέους, αγωγές αποζημιώσεως από τροχαία ατυχήματα και πολλές άλλες.