ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η Διαδικασία της Διαμεσολάβησης

Η διαδικασία της διαμεσολάβηση είναι ευέλικτη, ελαστική, γρήγορη και διακρίνεται για τον εκούσιο και εμπιστευτικό χαρακτήρα της.

Ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες της διεξαγωγής της διαμεσολάβησης καθορίζονται από τον διαμεσολαβητή σε συμφωνία με τα μέρη.

Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία όλων των μερών και του διαμεσολαβητή στον ίδιο τόπο και χρόνο, η διαμεσολάβηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή  άλλου συστήματος τηλεδιάσκεψης, στο οποίο έχουν πρόσβαση τα μέρη της διαφοράς. 

Συνήθως η διαδικασία της διαμεσολάβησης ξεκινά με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη, τα οποία, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά.

Ο διαμεσολαβητής κατά την διάρκεια της διαδικασίας έχει είτε κοινές είτε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να τα βοηθήσει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, μεταφέροντας από τη μία στην άλλη πλευρά προτάσεις και αντιπροτάσεις, πάντα, όμως, με την συναίνεσή τους.

Κατά τις συναντήσεις αυτές τα μέρη μπορούν να αποκαλύψουν το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων που έχουν καθώς εάν δεν υπάρξει εν τέλει συμφωνία,  δεν μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν από το άλλο μέρος μελλοντικά σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία (δικαστική ή μη), ενώ δεν επιτρέπεται στο Διαμεσολαβητή να καταθέσει ως μάρτυρας για υπόθεση που ανέλαβε  αλλά και στους λοιπούς εμπλεκόμενους στην διαμεσολάβηση να προσκομίζουν σε μεταγενέστερη δίκη ή διαιτησία οποιοδήποτε στοιχείο περιήλθε στην κατοχή τους κατά την διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Τα μέρη που εμπλέκονται στην διαφορά έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίσουν για την επίτευξη ή μη της τελικής συμφωνίας, έχοντας επίσης το δικαίωμα κάθε εμπλεκόμενο μέρος να αποχωρήσει από την διαδικασία της διαμεσολάβησης οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται να δικαιολογήσει την συμπεριφορά του αυτή.

Πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης έχουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών,  καθώς παρέχουν στους πελάτες τους  νομικές συμβουλές, τους συνδράμουν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και συντάσσουν την τελική συμφωνία, στην οποία θα καταλήξουν τα μέρη.

Στο τέλος της διαδικασίας ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό επίτευξης ή μη επίτευξης συμφωνίας, ανάλογα με το αν θα καταλήξουν ή όχι τα μέρη σε επίλυση της διαφοράς τους.

Το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας, υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία και μπορεί να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου από οποιοδήποτε των μερών, ώστε να αποτελεί εκτελεστό τίτλο υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.