ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Υπάρχει κίνδυνος απώλειας δικαιωμάτων κατά την διάρκεια της διαδικασίας Διαμεσολάβησης;

Καταρχήν, ο Νόμος αναφέρει ρητά ότι η υπαγωγή μιας διαφοράς σε διαμεσολάβηση δεν αποκλείει την λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Συνεπώς αν τα μέρη θεωρούν ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα δικαστικά μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης μέχρι να διερευνηθεί η δυνατότητα να έλθουν σε συμφωνία μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο την λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Επίσης ο νομοθέτης προβλέπει ρητά την αναστολή των προθεσμιών της παραγραφής και της αποσβεστικής προθεσμίας στην περίπτωση προσφυγής στην διαμεσολάβηση.

Η αναστολή της παραγραφής ή της αποσβεστικής προθεσμίας στην εκούσια διαμεσολάβηση ξεκινά από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση ενώ στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία από την έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα μέρη.

Ως προς τον χρόνο λήξης της αναστολής, κρίσιμο είναι το σημείο λήξης της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, δηλαδή η υπογραφή πρακτικού ανεπιτυχούς περάτωσης της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας είτε η επίδοση δήλωσης αποχώρησης από την διαμεσολάβηση είτε η σύνταξη πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης είτε η με οιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση ή κατάργηση της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Μετά την λήξη της διαμεσολαβητικής διαδικασίας έχουμε συνέχιση του εναπομείναντος χρόνου της παραγραφής, σε καμία όμως περίπτωση η παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν περάσουν έξι (6) μήνες.

Συνεπώς, εάν τα μέρη αποφασίσουν να προσφύγουν στην διαδικασία της διαμεσολάβησης, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος απώλειας των δικαιωμάτων τους, αντιθέτως προασπίζουν αποτελεσματικότερα τα συμφέροντά τους καθώς η λύση στην διαφορά που έχει προκύψει μεταξύ τους μπορεί να δοθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να αποφευχθεί η εμπλοκή τους σε δικαστικές διαμάχες που λόγω του φόρτου εργασιών των δικαστηρίων συνήθως διαρκούν αρκετά έτη, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα απώλειας αποδεικτικών στοιχείων, κόπωσης μαρτύρων ακόμα και παραγραφής δικαιωμάτων εν επιδικία.